Tænk over dine investeringer, når inflationen trykker

Fogi.dk - nyheder

Inflationen er historisk høj i Europa for tiden, så kontante formuer bliver hastigt udhulet. Modsvaret er at placere sine midler i kvalitetsaktier og sprede sine risici. Det kan Formue- & Investeringspleje hjælpe alle dyrlæger med.

Økonomien i Europa er under pres, og en kraftigt stigende inflation gennem det sidste års tid har fået priserne på eksempelvis fødevarer og forskellige råmaterialer til at stryge mod himlen.

Heldigvis er kurven ved at flade ud, men inflationen i eurozonen befinder sig stadig i niveauet omkring syv procent, hvilket er historisk højt sammenlignet med normalen – altså i tiden før coronapandemien – som var i omegnen af én procent.

Det har selvsagt konsekvenser, ikke kun for erhvervslivets muligheder, men også for den enkelte borger, der ikke alene kan se sin købekraft dale, men også må være modvilligt vidne til en opsparing eller pensionsordning, der bliver udhulet.

Har man eksempelvis penge stående på en ordinær lønkonto med kun ganske få procent i rente, så bliver værdien af en sådan opsparing forringet på nærmest daglig basis.

Fra Formue- & Investeringsplejes side vil anbefalingen være, at man får set på sine investeringer og handlet derefter. En god måde at imødegå inflationsstigningen på er at placere sine midler i aktier og helst i kvalitetsselskaber, som har det, vi kalder pricing power.

Det betyder, kort fortalt, at de er i stand til at hæve deres egne produktpriser i takt med, at deres omkostninger stiger, uden at de nødvendigvis mister markedsandele eller bliver truet på likviditeten.

 

Overvej din risikoprofil

Fornuftige og langsigtede investeringer af denne type er med til at sikre, at man kan bevare eller endda styrke sin fremtidige købekraft, og netop derfor er tiden lige nu moden til at man får set på sin portefølje og foretaget de nødvendige justeringer, eksempelvis væk fra kontanter.

Præcis det kan Formue- & Investeringspleje hjælpe med. Vi har mange års erfaring med at gennemgå vores kunders investeringer og ruste dem bedst muligt til fremtiden, eksempelvis via konsolideringer i tider med høj inflation som nu.

Udover investeringer i værdipapirer har mange dyrlæger også midlet bundet i dels deres klinikker, og dels forskellige pensionsordninger, som man ligeledes bør tage aktiv stilling til og forvalte bedst muligt.

Konkret bør man overveje, om man har den rette risikoprofil set i forhold til den samlede økonomi, der er i spil for den enkelte. Har man eksempelvis en større friværdi bundet op i klinikken, så har man en god buffer, der giver lidt mere spillerum og tillader en lidt højere risiko.

Det er således det samlede billede, der tæller, og med en friværdi der gør, at aktiebeholdningen er en mindre andel af den samlede formue, end man måske troede, kan man lægge en mere præcis langsigtet plan for sine investeringer.

Med et overblik over sine ønsker og formue kan man – med vores hjælp – få lagt en investeringsstrategi, der afspejler den risiko, man både økonomisk og mentalt gerne vil løbe, og som man derefter kan få ført ud i livet i det rette tempo.

Det er vores vurdering, at inflationspresset bør være aftagende…

Kvartalsrapport Q1 2023Fogi.dk - nyheder

Vores kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 er udgivet, og igen er det spændende læsning om kvartales gang, der giver stof til eftertanke for årets kommende, finansielle udvikling.

»Med vores forkærlighed for kvalitetsselskaber, og lav kreditrisiko på obligationsinvesteringerne, vurderes vore investeringer at være godt rustet til både at kunne skabe et godt langsigtet afkast og imødegå eventuelle kortsigtede udfordringer.«

Ordene er fra partner og investeringschef, Johnny Madsen, der vanen tro har fordybet sig i det seneste kvartals forløb på det internationale, finansielle marked for inflation og investering. Grundlæggende er Johnny Madsens syn på både det forgangne kvartal og resten af året præget af, at der generelt har hersket positive vinde på de finansielle markeder.

En fortrøstningsfuld kvartalsrapport

Dette til trods for udfordringer i banksektoren i USA, der i starten af året gav anledning til bekymringer i forbindelse med store risici på obligationsinvesteringer. Heldigvis har vi undgået en systemisk bankkrise, og kimen i denne kvartalsrapport lyder derfor fortrøstningsfuldt, at:

»Det er vores vurdering, at inflationspresset bør være aftagende, og der er gode muligheder for, at OECD’s prognose omkring inflationsudviklingen er for pessimistisk. […] Hvis inflationsdata for april viser et pænt aftagende inflationsniveau i kombination med, at kerneinflationen også falder, er der mulighed for, at ECB enten helt kan stoppe med at hæve renten yderligere, eller de kan nøjes med at lave en renteforhøjelse på 0,25%-point […]. Hvis dette bliver tilfældet, bør det være understøttende for udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af 2023.«

En fordel for F&I-kunder

Heldigt for os – og vores kunder – er det, at kvalitetsselskaber med en god forretningsmodel, en høj forudsigelighed af cash flow og en lav gældsandel vil være godt rustet til at imødegå potentielle, kommende udfordringer på de økonomiske markeder. Og for nogle selskaber vil det endda være tilfældet, at de kommer styrket ud af krisen. Det er netop denne typer selskaber, der er karakteriserende for vores investeringer.

Læs hele kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 lige her.

Ulla Raahauge Søgaard er tiltrådt som backup og support i Roskilde

Ulla Raahauge Søgaard er ny medarbejder hos F&IFogi.dk - nyheder

Ulla Raahauge Søgaard er tiltrådt som backup og support med tilknytning til afdelingen i Roskilde, hvor hun vil være at finde 25 timer om ugen.

Ulla kommer med en solid baggrund fra finanssektoren med stærke kompetencer inden for sags- og dokumentbehandling blandt andet i forbindelse med salg og køb af virksomheder, kontraktudarbejdelse, risikoerklæringer, legitimationskontroller, KYC, AML, tinglysning, og meget mere af det, der er en del af proceduren for onboarding af nye kunder hos Formue- & Investeringspleje.

For Ulla er det især nøgleord som struktur, grundighed, overblik og ”orden i penalhuset”, der er kendetegnende for hendes arbejde og evner i den administrative rolle.

Med sit forkromede overblik og sans for detaljer er Ulla som administrativ medarbejder ansvarlig for at lette og fremskynde opstarten for nye kunder, så forløbet kører så gnidnings- og bekymringsfrit som muligt.

Vi byder varmt velkommen til Ulla!

Spredning er (stadig) dyrlægers redning

Spredning er stadig dyrlægers redningFogi.dk - nyheder

Én af de vigtigste læresætninger for Formue- & Investeringspleje er ’spredning er redning’ med henvisning til, at en godt spredt portefølje giver større sikkerhed for investoren, eksempelvis i tider som nu, hvor inflationen er høj og aktiemarkedet usikkert. Det gælder i høj grad også for dyrlægerne.

Selvom Danmark også i 2023 er et sikkert og stabilt land, så skal vi ikke ret langt ud i verden, før det samme langt fra er tilfældet. Her tænker jeg først og fremmest på krigen i Ukraine, der i nu et år har skabt ødelæggelser og massive tab i landet, og som har sendt chokbølger gennem resten af Europa.

Den medfølgende energikrise, den høje inflation, et vigende boligmarked og flere andre faktorer bidrager for tiden til et usikkert finansielt klima herhjemme, som alle investorer bør være særdeles opmærksomme på – uanset størrelsen på deres porteføljer.

I Formue- og Investeringspleje har vi i mange år arbejdet efter devisen ’spredning er redning’, hvor omdrejningspunktet er at skabe en bred og dyb pulje af investeringer, så den enkelte formueindehaver er bedst muligt sikret mod pludselige fald i diverse brancher og industrier.

Det råd gælder naturligvis også de dyrlæger og klinikejere, der gerne vil skabe det bedst mulige fundament for fremtiden, hvad enten det er flere år på arbejdsmarkedet, et salg/ejerskifte eller måske pensionen.

Helt centralt i den sammenhæng er det, at man ser på sin formue som en helhed og arbejder med et langsigtet perspektiv. Med en tidshorisont på minimum fem til syv år og en aktieportefølje fordelt i sunde og veldrevne virksomheder har det historisk vist sig, at man som investor kommer gennem selv de værste kriser.

Det lange perspektiv kræver naturligvis en samlet plan, for som investor er der mange håndtag, man kan dreje på i sin økonomi. Det kan være pensionsopsparinger og -udbetalinger, skatte- og boligforhold, optimering på tværs af forskellige skattemiljøer og generationsskifte.

Der kan eksempelvis være mange penge at spare alene i at aktivere de opsparede midler i den rigtige rækkefølge. Vores råd er derfor, at du som udgangspunkt for en investering skal have likvide aktiver – for eksempel realkreditobligationer eller kontanter – svarende til de næste fem års privatforbrug.

Det betyder, at du ikke bliver nødt til at sælge aktier på en dårlig dag. Og det giver dig ro i maven til at kunne tænke langsigtet med den øvrige del af dine investeringer.

Det gælder i øvrigt også, når det kommer til opkøb. Helt generelt er det nemlig vigtigt ikke at blive forblændet af positive eller negative begivenheder på den korte bane. Det handler om at se de langsigtede perspektiver og ikke købe eller sælge på gårsdagens nyheder.

Økonomien skal nok komme igen

Som nævnt viser historien os, at både korte og længere kriser har en ende, senest eksemplificeret ved coronapandemien, som måske ikke er overstået, men som heller ikke en nødsituation mere, i hvert fald ikke i en europæisk kontekst.

Det er ukrainekrigen til gengæld, men selv den får også en ende og trods de store udsving i verdensøkonomien, vi har set gennem den seneste tid, så vil aktiemarkedet også denne gang ”komme igen” – ligesom det altid har gjort.

Det er derfor, du skal sprede dine aktieinvesteringer ud på flere selskaber i flere forskellige brancher, så du derved kan modstå selv de værste storme. Stigninger og dyk kommer typisk i korte og kraftige ryk, og der kan være store udsving fra år til år, men over en periode udligner det ofte sig selv.

Når de store produktionsvirksomheder har været presset i den seneste tid, skyldes det ofte huller i de langstrakte og komplekse forsyningskæder. Det ved jeg, at mange dyrlæger og klinikker selv har kunnet mærke, når diverse produkter har manglet på hylderne – eller priserne er skudt i vejret.

For at mindske sårbarheden i fremtidige kriser vil vi derfor se virksomheder, der vælger at have flere leverandører fra flere geografiske områder. Leverandører som opbygger større lagerbeholdninger og tilretter produktionen, så den rykker tættere på forbrugerne.

I samfundet som helhed, og i investeringskredse verden over, er der et stadig stigende fokus på ansvarlig drift og virksomheder med et større formål end ”kun” profit til aktionærerne. De virksomheder og selskaber, der prioriterer bæredygtighed med fokus på klima, sundhed og miljø højt, er også dem, der kommer styrket ud af krisen.

Det gode råd er, at man skal få lavet en økonomisk plan og en investeringsmæssig profil ud fra denne, som giver overblik og tryghed. Derefter kan man sammensætte en portefølje af obligationer, som kan dække det kortsigtede likviditetsbehov og en langsigtet aktieportefølje i kvalitetsselskaber, der kan give et godt afkast.

Det hjælper vi dig gerne med, for husk: Spredning er redning.

Kontakt Lars Bligaard hos Formue- & Investeringspleje
lb@fogi.dk
+45 4630 4070

Vi er i dag en af landets førende uvildige kapitalforvaltere med varetagelse af en portefølje på omkring fem milliarder kroner for selskaber, fonde og private. Med afdelinger i både Roskilde og Aalborg – og rådgivning af kunder i hele Danmark – er vi også til stede i dit nærområde, så tøv ikke med at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder.

Siden 2020 har vi været en del af den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & Partners, der i en årrække har drevet Wealth Management i Sverige og Norge.

Helle Koch er tiltrådt som Senior Formuerådgiver i Aalborg

Fogi.dk - nyheder

Helle Koch er tiltrådt som Senior Formuerådgiver med tilknytning til vores afdeling i Aalborg.

Helle kommer med en stærk baggrund indenfor finanssektoren, hvor hun gennem 36 år har siddet i forskellige stillinger og været rådgivet for store porteføljer af formuende privat- og erhvervskunder.

For Helles virke som formuerådgiver er det især nøgleord som tillid og tryghed, der er kendetegnende – og netop derfor er vi sikre på, at Helle er en værdifuld tilføjelse til vores team i Aalborg.

I Aalborg skal Helle sammen med resten af teamet være rådgiver for både private- og erhvervskunder, mens hun opbygger stærke kunderelationer og udbreder kendskabet til vores koncept og virksomhed.

Vi byder varmt velkommen til Helle.

Niels Pejtersen er ny Senior Formuerådgiver i Aalborg

Fogi.dk - nyheder

Niels Pejtersen er tiltrådt som Senior Formuerådgiver med tilknytning til vores afdeling i Aalborg.

Niels kommer med en stærk baggrund i banksektoren, hvor han gennem 15 år blandt andet  har været chef for private banking og senest erhvervschef. Niels er en solid tilføjelse til teamet med hans force indenfor relationsopbygning, troværdighed og økonomisk overblik.

I Aalborg skal Niels sammen med resten af teamet være ansvarlig for private- og erhvervskunder, opbygge stærke kunderelationer og samtidig udbrede kendskabet til forretningskonceptet og virksomheden.

Vi byder varmt velkommen til Niels.

Årets nytårsbrev 2022

Robert Thiesen nytårsbrev 2022Fogi.dk - nyheder

Kære kunder, samarbejdspartnere og venner af huset

 

Først og fremmest vil jeg ønske jer et rigtigt godt nytår.

Vi har nu lagt 2022 bag os, det 22. år i F&I’s historie, idet vi stiftede selskabet i december måned år 2000. Og sikke et år vi kan se tilbage på. Sjældent har vi oplevet så mange store begivenheder på et år, som det var tilfældet i 2022.

Krigen i Ukraine er naturligvis noget af det første, jeg tænker på, når året passerer revy i tankerne. Den fantastiske fred, min generation har nydt godt af på vores breddegrader hele livet, blev pludselig fuldstændig ødelagt 24.2.2022. Ord kan ikke beskrive, hvor ufatteligt ondt det gør at se på, hvordan diktatoren fra Rusland uden grund smadrer et andet land og dræber dets befolkning.

Heldigvis står en stor del af verdenssamfundet sammen om at hjælpe Ukraine og om at vise Putin, at den slags ikke sker uden konsekvenser, så forhåbentlig kan krigen snart finde en afslutning. Mine tanker går til alle dem, som har mistet deres liv og deres nære, samt deres hjem og ejendele i denne meningsløse krig.

Noget andet, som også ligger nært i tankerne, når jeg ser tilbage på 2022, er tabet af vores gode kollega Henrik Hoffmann fra Århus, som vi mistede i marts måned, kun 55 år gammel. Jeg har kendt Henrik i 25 år, og han havde arbejdet for os i næsten 10 år. Henrik var en rigtig god kollega, en dygtig rådgiver og et godt menneske, som vi savner i kredsen.

Året bød også på en fortsættelse af Covid-19-historien, om end vi efterhånden begynder at tro på, at den er blevet til at styre langt hen ad vejen. Igen må jeg anerkende værdien og styrken i, at sagkundskaben m.fl. på tværs af landegrænserne står sammen om at finde løsninger, så vi kan få slået tilbage mod så alvorlig en sygdom, som Corona er – specielt uden behandling og vaccinationer.

Vi kan nu igen bevæge os frit og uden restriktioner, så på dét område kom 2022 til at ligne et mere normalt år. Som jeg skrev i sidste års nytårsbrev, var det mit håb, at det igen blev muligt at gå til koncert og festival i 2022, og det ønske gik heldigvis i opfyldelse.

Jeg var selv en tur på Smukfestival i Skanderborg, og det var tydeligt at mærke den ekstra gode stemning i skoven efter et par år uden festival. Jeg satser på at gentage succesen igen til sommer i år.

Og så bød 2022 på noget, vi heller ikke har oplevet i efterhånden mange år; nemlig store prisstigninger på blandt andet fødevarer og energi, som medførte en inflation på over 10% p.a. Og så positive renter på indlån i banken. Det har, naturligt nok, fyldt rigtigt meget i vores hverdag efter, at vi nu har levet med meget lave renter, og sågar negative renter, i det seneste årti.

Vi har naturligvis gjort, hvad vi kunne for at navigere fornuftigt igennem den kraftige rentestigning, vi oplevede i 1. halvår af 2022, men når det går så hurtigt og rammer så bredt på alle typer obligationer uanset løbetid, var det ikke muligt at slippe udenom et tab på obligationerne i 2022. Selvom vi generelt har ligget med en rimelig lav varighed på vores obligationsportefølje, da vi netop ikke har følt, at vi fik betaling for at løbe en større risiko, slap vi ikke gennem året uden skrammer. Til gengæld kan vi nu se frem til, at vi igen har mulighed for at få positivt afkast af obligationerne fremover, og det glæder vi os naturligvis over. Så lad os håbe på, at vi kan tjene noget af tabet tilbage i 2023.

Jeg kan naturligvis ikke se tilbage på 2022 uden også at tænke på alle de store sportsbegivenheder, som fandt sted i årets løb. Specielt Tour de France – som også kiggede forbi i Roskilde – var ét af årets helt store højdepunkter. Og så vandt ”vi” ovenikøbet Touren – fantastisk præstation af Hr. Vingegaard! Så flot kørt!

Året bød selvfølgelig også på et VM i fodbold og andre store sportsbegivenheder, hvor Danmark var flot repræsenteret. Selvom jeg bestemt ikke hører til dem, som ved en masse om den slags, kan jeg ikke undgå at blive stolt af vores lille land, når vi gang på gang formår at deltage blandt de bedste i verden!

I F&I kan vi bestemt også se tilbage på et begivenhedsrigt år. Vi har blandt andet ansat syv nye kollegaer/rådgivere i årets løb, så vi hele tiden har dygtige hoveder og flittige hænder til at håndtere alle vores gode kunder.

Igen i 2022 kunne vi glæde os over mange nye kunder, og igen vil jeg benytte lejligheden til at sige alle jer, som tænker på at henvise nye kunder til os, en kæmpe tak – det sætter vi utroligt meget pris på! Vi får tre ud af fire nye kunder gennem henvisninger, og det må jeg erkende, at jeg er rigtigt stolt af. Alle vores gode kollegaer gør hver dag deres allerbedste for at leve op til de forventninger, vores kunder har til vores rådgivning og pasning af deres formue, og ingen anerkendelse er større, end når I sender flere gode kunder vores vej. Så tusind tak for det! Vi lover fortsat at gøre vores bedste for at leve op til jeres forventninger.

Vi har i mange år været repræsenteret rundt omkring i landet via rådgivere med hjemmekontorer, men i efteråret åbnede vi en helt ny afdeling af F&I i Aalborg, der er ledet af Tom Bargisen. Tom har samlet et super godt team af tre dygtige og erfarne rådgivere omkring sig, og jeg glæder mig rigtigt meget til at følge udviklingen for Tom og teamet de kommende år.

Det er planen, at vi åbner tilsvarende afdelinger yderligere 4-5 steder i landet over de kommende par år, så det skal I nok komme til at høre meget mere om i takt med, at vi finder nogle flere dygtige rådgivere og gode lokationer, de kan arbejde fra.

Vi har nu været en del af Söderberg & Partners i to år, og igen i 2022 lærte vi endnu flere gode kollegaer i de andre forretningsområder inden for firmapension og skade at kende, og sammen fandt vi nye muligheder for at hjælpe vores fælles kunder med endnu flere gode løsninger.

Den rejse er kun lige begyndt, og jeg ser frem til at udbygge relationerne endnu mere i det år, vi netop har taget hul på. Sammen med de to andre forretningsområder har vi mulighed for at levere en særdeles stærk og uvildig rådgivning på endnu flere områder, så tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis I tænker, at det er noget, I kan have gavn af at høre om.

Jeg håber, 2023 byder på en afslutning af krigen i Ukraine, og så håber jeg naturligvis på fremgang på de finansielle markeder.

Tusind tak til jer alle for endnu et år med godt samarbejde.

Jeg håber, 2023 bliver et godt år for os alle.

De bedste hilsner og godt nytår.

Robert

 

Det er svært at spå om fremtiden

Kvartalsrapport_Q1_2023Fogi.dk - nyheder

Formue- & Investeringsplejes kvartalsrapport for 4. kvartal af 2022 er udgivet, og som altid giver årets gang stof til tanke og refleksion for året, der kommer.

»2022 har været det mest udfordrende investeringsmæssige år siden Finanskrisen i 2008.«

Sådan lyder indledningen i årets sidste kvartalsrapport for 2022, der er skrevet af partner og investeringschef Johnny Madsen. Det lyder som fortrøstningsløse ord, der beskriver et udfordrende år på aktiemarkedet i hele verden. Men selvom den indledende bemærkning kunne give anledning til at virke lettere opgivende, er Johnny Madsen det ikke.

For selvom det altid er svært at spå om fremtiden og vurdere, hvordan den kortsigtede økonomiske udvikling vil blive – især taget de mange, nuværende usikkerhedsmomenter i betragtning –, udtaler han, at:

»[…] Investorerne kan dog glæde sig over, at det nu igen er muligt at opnå positive forventede afkast på ens obligationsinvesteringer, og kvalitetsselskaber skal fortsat nok give et attraktivt langsigtet afkast. Tiden arbejder som altid for den tålmodige investor, som har en godt spredt investeringsportefølje.«

Forventninger til 2023

Det vigtigste element i Johnny Madsens forudsigelser og forventninger til aktiemarkedets udvikling i 2023 er centralbankernes evne til at få inflationen ned. For ingen centralbanker er interesserede i at forsage dybe, økonomiske kriser for deres respektive lande, men en kortvarig, økonomisk tilbagegang vil sandsynligvis accepteres. Johnny Madsen understreger, at det ikke bliver en let opgave for centralbankerne – for uanset velviljen, er verdenssamfundet – og især aktiemarkedet – påvirket af forhøjet risici. Det indebærer blandt andet krigen mellem Ukraine og Rusland og stigende Corona-smitte.

»Hvorvidt de indkomne inflationsdata allerede er stærke nok til, at centralbankerne undlader at hæve renten på mødet primo februar er nok tvivlsomt, men det vil ikke overraske os, hvis dette så bliver den sidste renteforhøjelse i denne omgang. Hvis dette holder stik, vil det være understøttende for en positiv udvikling på de finansielle markeder i 2023.«

Det er ordene fra Johnny Madsen, partner og investeringschef hos Formue- & Investeringspleje, i årets fjerde og sidste kvartalsrapport for 2022.

Læs den fulde Q4 kvartalsrapport lige her.

Formuerådgivning er også for dyrlæger

Spredning er stadig dyrlægers redningFogi.dk - nyheder

I en tid hvor mange dyreklinikker indgår partnerskaber eller bliver overtaget af større kæder, står et stigende antal tidligere ejere i en ny situation med en likvid sum penge, der med fordel kan reinvesteres for at sikre pensionsopsparingen eller bare et godt afkast. Formue- & Investeringspleje tilbyder uvildig rådgivning om netop det.

Veterinærbranchen er under forandring i disse år, hvor udviklingen går i retning af, at mange selvstændige dyrlæger vælger at indgå partnerskaber eller sælge deres klinikker til større kæder, der kan drive dem videre på et solidt finansielt fundament, til glæde for både medarbejdere, klienter og den tidligere ejer.

På baggrund af et salg af virksomheden, står et stigende antal tidligere ejere i en ny situation, hvor det økonomiske råderum har fået et boost. Når det kommer til forvaltningen af de indkomne midler, så er det lige præcis der, vi i Formue- & Investeringspleje har vores ekspertise.

Vi kan træde til med uvildig formuerådgivning – både før, under og efter et partnerskab eller et salg – og med en af vores erfarne rådgivere ved din side, skal du ikke bruge unødvendig tid og ressourcer på at sætte dig ind i økonomiske termer og aktiekurser. Derudover hjælper vi også med at varetage dine skatteforhold, som kan være vanskelige at gennemskue.

Vi ser mange eksempler på dyrlæger, der, efter at have været partnere og medejere af en klinik gennem en årrække, vil prøve noget andet måske i takt med, at karrierens efterår nærmer sig. I sådanne tilfælde kan vi hjælpe med at vækste dine midler, så der er et fundament til de næste skridt.

Overblik og skræddersyet profil

Hos Formue- & Investeringspleje har vi allerede adskillige dyrlæger blandt vores kunder, og med dem har vi holdt flere personlige møder for at høre om de drømme, de går rundt med, og som vi kan hjælpe dem med at opfylde. Står du i en lignende situation efter et kliniksalg, eller har du af andre årsager en større sum penge, som du gerne vil have til at vokse, så kontakt os endelig. Vi sammensætter en skræddersyet investeringsprofil i samarbejde med dig, og vi sørger for, at du altid har det nødvendige overblik over dine økonomiske forhold.

Det gælder ikke kun udviklingen i dine investeringer, men også på din pensionsopsparing, din skat, din bolig, en eventuel ny virksomhed og din familie. Og med en fast tilknyttet formuerådgiver som din personlige kontaktperson kan du altid være sikker på, at den samme person varetager dine interesser. En anden fordel ved vores ydelser er, at vi som uafhængige finansielle rådgivere ikke er ejet af en bank eller bundet af aftaler om provision eller kurtage. Vi har derfor ingen interesse i at sælge dig produkter og standardløsninger, du ikke har behov for. Til gengæld er vi stolte over at kunne tilbyde dig branchens stærkeste personlige formuerådgivning.

Kontakt Lars Bligaard hos Formue- & Investeringspleje
lb@fogi.dk
+45 4630 4070Vi er i dag en af landets førende uvildige kapitalforvaltere med varetagelse af en portefølje på omkring fem milliarder kroner for selskaber, fonde og private. Med afdelinger i både Roskilde og Aalborg – og rådgivning af kunder i hele Danmark – er vi også til stede i dit nærområde, så tøv ikke med at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder.Siden 2020 har vi været en del af den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & Partners, der i en årrække har drevet Wealth Management i Sverige og Norge.

Giv mest muligt bedst muligt videre

Spredning er stadig dyrlægers redningFogi.dk - nyheder

Et generationsskifte er en udfordring alle steder i erhvervslivet, og dyrlægebranchen er ingen undtagelse. Stribevis af klinikker bliver hvert år givet videre fra et ældre til et yngre familiemedlem, og hver gang er det en krævende opgave, der skal tænkes ordentligt igennem, og helst i god tid.

Hvis der er noget, der har potentialet til at skabe splid mellem familiemedlemmer, så er det penge. En arvet formue, aktieposter eller sågar en lottogevinst kan skabe konflikter mellem søskende, børn eller forældre.

Et generationsskifte i familievirksomheden – eksempelvis en dyreklinik – er på samme måde en øvelse, der skal gennemføres under hensyn til alle parter og ikke mindst omfatte alle de finansielle elementer i ligningen. Hos Formue- & Investeringspleje har vi stor erfaring med rådgivning i lige præcis den disciplin.

Når tankerne om et generationsskifte begynder at melde sig – som hovedregel hos den ældre generation – kommer spørgsmålene også. Hvis pensionen står for døren, handler det eksempelvis om, hvordan klinikken fortsat kan levere det livsgrundlag, den allerede har udgjort i adskillige år, hvis ikke årtier.

I den forbindelse tager vi en snak med vores kunder og eventuelt revisor og advokat, så vi kan få det hele på plads. For med et generationsskifte handler det som regel om, at man gerne vil give mest muligt bedst muligt videre, og det går både på følelser og økonomi.

Derfor skal vi identificere rollefordelingen og de fælles værdier mellem den ældre og yngre generation, og hvordan deres kompetencer skal i spil. Det gælder specielt hos de yngre, der skal føre klinikken videre.

Langt de fleste ejerledere vil gerne have, at deres ånd i et vist omfang lever videre i virksomheden, efter de er trådt tilbage, men på den anden side er det åbenlyst, at de nye folk i spidsen kommer med nogle andre input. Og måske er de slet ikke interesserede i, at den tidligere leder kommer med input, eller er til stede i det hele taget. Derfor er det vigtigt med en åben dialog om dette tidligt i processen!

Vi tager den lange dialog

Hertil knytter sig et andet vigtigt spørgsmål, for hvis man som ejerleder gennem måske 25-30 år pludselig er ude af sin egen virksomhed, nærmest fra den ene dag til den anden, hvad skal man så lave? Den dialog er vi også klar til at tage, og vores erfaring siger os, at den er nødvendig, men desværre også ofte overset.

Skridtet fra en travl hverdag til pensionisttilværelsen kan være endog rigtig stort, og hvis det indre vækkeur stadig ringer klokken seks, selvom klinikken ikke længere skal åbnes, så kan der hurtigt opstå en tomhed, som skal adresseres, og gerne i god tid.

Generationsskifter med glidende overgang kan være hensigtsmæssige, så den aftrædende part får et blødere skifte til den nye hverdag, der venter, både økonomisk og indholdsmæssigt. For selvom der er fulgt en pose penge med skiftet, så er det langt fra alle, der er klar til bare at trækket stikket og læse en bog.

Gennem os kan tidligere og nuværende kunder, der har eller skal til at gennemføre et generationsskifte, møde hinanden og udveksle erfaringer, ligesom vi selvfølgelig kan bidrage med vores perspektiv, ikke mindst på det finansielle område.

Vi har eksempler på kunder, der køber en feriebolig i udlandet, mens andre ønsker at opretholde netværk og kompetencer, eksempelvis gennem bestyrelsesarbejde eller som konsulent. Fælles for dem alle er, at vi har den lange dialog både før, under og efter skiftet, og herunder med revisor og advokat.

Rådet herfra er derfor også, at den part, der på et tidspunkt gerne vil gennemføre et generationsskifte, sætter gang i den proces så tidligt som muligt. På den måde kan vi bedst få afklaret alle forhold, og sørge for at både følelser, økonomi, praktik og fremtid kan komme på plads.

Kontakt Lars Bligaard hos Formue- & Investeringspleje
lb@fogi.dk
+45 4630 4070

Vi er i dag en af landets førende uvildige kapitalforvaltere med varetagelse af en portefølje på omkring fem milliarder kroner for selskaber, fonde og private.Med afdelinger i både Roskilde, Aalborg og Odense – og rådgivning af kunder i hele Danmark – er vi også til stede i dit nærområde, så tøv ikke med at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder.

Siden 2020 har vi været en del af den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & Partners, der i en årrække har drevet Wealth Management i Sverige og Norge.