Revisorerklæring

Vi er stolte af at kunne tilbyde vores kunder uafhængig, kompetent og personlig formue- og investeringsrådgivning.

Som kunde hos os skal du have tillid til os. Vi har derfor en revisorerklæring på, at vi ikke modtager hverken returkommission, transaktionsomkostninger eller kommission fra andre finansielle produkter, vi eventuelt har placeret dine midler i.

Det er din garanti for, at du altid får uafhængig og uvildig formue- og investeringsrådgivning af højeste kvalitet – og udelukkende ud fra dine interesser.

Læs revisorerklæringen her
Bæredygtighed og aktivt ejerskab

Bæredygtighed og aktivt ejerskab

Bæredygtighed er og har altid været en hjørnesten i F&I’s investeringstilgang. Her kan du læse om, hvorledes vi håndterer bæredygtighed og aktivt ejerskab i praksis.

Læs mere

Aktivt ejerskab udøvet i 2021

F&I har i 2021 foretaget en screening af kundernes investering omkring, hvorvidt disse lever op til de standarder, som F&I har defineret på bæredygtighedsområdet. I denne forbindelse har F&I ikke observeret nogle brud.

Screeningen har involveret en gennemgang af selskaberne på hjemmesiden unglobalcompact.org, samt ESG-rapportering på selskabernes hjemmeside og en mediesøgning. F&I har ikke i 2021 udøvet engagement eller stemmerettigheder i selskaberne, og der har ikke været samarbejde med andre aktionærer. Der har ikke været konstateret interessekonflikter med investor.

Aktivt ejerskab udøvet i 2021

Politik for ordreudførelse

Ordreudførelsespolitikken har til formål at sikre, at F&I til enhver tid træffer alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for selskabets kunder i forbindelse med udførelse af kundeordrer vedrørende finansielle instrumenter (defineret som ”Best Execution”).

Læs mere

Best Execution 2021

Læs mere
Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer

1. november 2007 trådte et nyt EU-regelsæt i kraft. Regelsættet skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i Europa.

Reglerne stiller skærpede krav til dokumentation af den rådgivning, Formue- & Investeringspleje A/S giver, kundeinformation og krav om, at vi skal inddele vores kunder i tre kundekategorier.

Læs regelsættet her

Aflønningspolitik

F&I’s bestyrelse har udarbejdet en politik for aflønning, hvis mål er at fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke må føre til øgede bæredygtighedsrisici.

Lønpolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel og tager hensyn til selskabets størrelse, arten, omfanget og kompleksiteten af tjenesteydelserne.

Bestyrelsen foretager årligt kontrol og rapportering af, at lønpolitikken overholdes.

Vederlag til direktionen og bestyrelsen i 2021
Aflønningspolitik
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Formue- & Investeringspleje A/S følger gældende lovgivning og regler vedrørende beskyttelse og opbevaring af personfølsomme oplysninger jf. den nye EU Persondataforordning, som trådte i kraft 25. maj 2018.

I vores privatlivspolitik kan du læse mere om, hvilke af dine personfølsomme oplysninger vi opbevarer, hvordan og hvor længe, og hvilke rettigheder, du har.

Læs vores privatlivspolitik

Politik for mangfoldighed

F&I har udarbejdet en politik for mangfoldighed i bestyrelsen i henhold til Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 67. Bestyrelsen vurderer mindst en gang om året, om bestyrelsens kompetencer er tilstrækkelige til at varetage deres hverv, eller om der er behov for yderligere uddannelse eller øvrige kompetencer i bestyrelsen.