Her hos Formue- og Investeringspleje har vi i årevis arbejdet efter devisen ’spredning er redning’…

Blogbillede kvartalsrapport 4. kvartal 2023Fogi.dk - nyheder

I Formue- & Investeringspleje A/S er der blevet sat punktum for 2023 med kvartalsrapporten for 4. kvartal 2023. Her kaster partner og investeringschef Johnny Madsen vanen tro et kritisk blik på det forgange kvartals udfordringer, udvikling og muligheder på investerings- og obligationsmarkedet.

Som altid kommer vi omkring alt fra inflations- og renteudviklingen og aktiemarkedet til verdensøkonomiens vækst og centralbankernes udfordringer – og meget andet.

»2023 har været et lærerigt investeringsår, hvor man som investor er blevet testet på både sin investeringsprofil og investeringsfilosofi. De betydelige kursfald på både aktier og obligationer i september og oktober har testet, om man som investor har haft den rette investeringsstrategi, så man har haft is i maven til at kunne modstå de betydelige kursfald – uden at blive grebet af panik og fået solgt ud af sine værdipapirer på det værst tænkelige tidspunkt.«

Spredning er (stadig) redning

Her hos Formue- og Investeringspleje har vi i årevis arbejdet efter devisen ’spredning er redning’, hvor omdrejningspunktet er at skabe en bred og dyb pulje af investeringer, så den enkelte formueindehaver er bedst muligt sikret mod pludselige fald i diverse brancher og industrier. Det indebærer blandt andet, at vi fortsat arbejder med investeringsstrategier, der er båret af fornuftige og langsigtede investeringer. Historien fortæller os, at disse – om end momentært bekymrende – udsving vil stabilisere sig over tid.

»2023 har således vist vigtigheden af, at ’spredning er redning’, og at man som investor er tryg ved sin investeringsprofil, så man har is i maven til at modstå de kortsigtede, uforudsigelige og betydelige kursudsving, der historisk er indtruffet med jævne mellemrum. Husk, investeringsmæssigt ’er tiden din ven’.«

Vores anbefaling for 2024

Forventningen blandt investorer er sænkede renter hos både den amerikanske og europæiske centralbank vil ske i kombination med blot en mindre opbremsning i vækstfremgangen. Ultimativt er det et drømmescenarie for de finansielle markeder – som vi dog er lidt tvivlende overfor i forhold til det forventede tempo.

Imidlertid er det derfor stadigvæk vores anbefaling, at man som investor har en allokering mellem aktiver og obligationer så tæt som muligt på den enkelte investors benchmark.

Læs hele Q4 kvartsrapporten her.

Det er meget svært at spå om udviklingen fra måned til måned…

Q3 kvartalsrapportFogi.dk - nyheder

Partner og investeringschef Johnny Madsen har sat sidste punktum i vores kvartalsrapport for 3. kvartal 2023, som nu er klar til at give dig et grundigt kig på det forgangne kvartals udfordringer og muligheder på investerings- og obligationsmarkedet. Igen er det verdensøkonomien, inflation, rentestigninger, OECD’s prognoser og meget mere, der bliver sat på spidsen.

»De kommende måneders økonomiske inflations- og vækstdata vil uden tvivl blive fulgt ekstra nøje på de finansielle markeder. Det er meget svært at spå om udviklingen fra måned til måned, men i vores optik er der gode muligheder for, at inflationen vil falde mere end ventet i kombination med, at den økonomiske vækst blot bremser lidt op og ikke oplever en dybere tilbagegang.«

Sådan lyder ordene i vores kvartalsrapport, der, trods en pessimistisk stemning på de finansielle markeder i 3. kvartal, alligevel byder på en forsigtig optimisme for 4. kvartal 2023.

Vi ser positivt på 4. kvartal 2023

Det er svært at spå om udviklingen fra måned til måned, men i Johnny Madsens optik er der grund til at være positiv med hensyn til det kommende kvartal. Han vurderer nemlig i rapporten, at der er gode muligheder for et større fald i inflationen end ventet. Dette i kombination med en let opbremsning i den økonomiske vækst i stedet for dybere tilbagegang:

»[…] Bliver dette tilfældet, bør der være udsigt til positive afkast på både aktie- og obligationsmarkedet i 4. kvartal 2023. «

Som altid sikrer vi vores kunder

I Q3 kvartalsrapporten sår Johnny Madsen ingen tvivl om, at de første ni måneder af 2023 har været en udfordring for nogle investorer. Det skyldes, at bare få aktier i mange tilfælde har været udslagsgivende for afkastrealiseringen som enten skuffende eller tilfredsstillende. Hos F&I har vores kunder ikke været ramt i samme grad, fordi vi som altid handler efter vores overbevisning om, at en god spredt portefølje er vejen frem. Sådan sikrer vi vores kunder – både under lav- og højkonjunktur, både nu og i fremtiden.

Læs hele Q3 kvartalsrapporten lige her.

Der er potentielt gode muligheder for, at der er ved at være styr på inflationen…

Q3 kvartalsrapportFogi.dk - nyheder

Der er netop lagt sidste hånd på vores kvartalsrapport for 2. kvartal 2023, som nu er udgivet og klar til at blive nærstuderet af dig, der er investor eller overvejer at blive det. Endnu engang bliver verdensøkonomien, inflation, rentestigninger og forsyningskæder sat i perspektiv af partner og investeringschef Johnny Madsen.

»Den økonomiske vækst i verdensøkonomien har været lidt stærkere end ventet for blot seks måneder siden, hvilket har været en medvirkende årsag til, at aktiemarkederne generelt har klaret sig godt igennem 1. halvår af 2023

Sådan forlyder det sig allerede i indledningen af rapporten, og det er fra start med til at sætte en fortrøstningsfuld stemning. Johnny Madsen har fordybet sig i både de nationale og internationale finansielle markeder, investeringsudsigter, afkast, inflation, udfordringer og risici for første halvår af 2023, og det er et forhåbningsfuldt budskab, han kommer med.

Der er gode muligheder forude

Inflationen er på vej ned i både USA og Euro-området, til trods for kerneinflationens stadigt uønsket høje niveau. Alligevel tyder noget på, at det generelle inflationsniveau og kerneinflationen vil falde yderligere i løbet af de kommende måneder. Og det er afgørende forudsætninger for, om vi kan se frem til centralbanker, der i første omgang stopper med at hæve renter – og forhåbentligt senere sætter renterne ned igen.

»Der er således gode muligheder for, at der er ved at være styr på inflationen, alt imens den økonomiske vækst i verdensøkonomien ikke er blevet afsporet, men der kun sker en mindre opbremsning. Dette vil være positivt for udviklingen på de finansielle markeder i 2. halvår af 2023, hvor både aktier og obligationer i sådan et scenarie kan forventes at give positive afkast.«

Godt nyt til F&I-kunder

At vi i løbet af første halvår af 2023 har været vidne til forholdsvist stabile tyske- og amerikanske statsrenter er grundlæggende godt nyt. For det er – i vores optik – et udtryk for, at de langsigtede inflationsforventninger er på vej ned. Falder inflationen og renterne tilbage og ned igen, vil det være med til at gøre aktieinvesteringer endnu mere interessante. Helt fundamentalt er vi i F&I af den overbevisning, at verdensøkonomien vil nøjes med at opleve en mindre opbremsning i den økonomiske vækst – og altså ikke en kraftig nedtur som frygtet og forventet. Og det er godt nyt.

Læs hele vores kvartalsrapport for 2. kvartal 2023 lige her.

Tænk over dine investeringer, når inflationen trykker

Fogi.dk - nyheder

Inflationen er historisk høj i Europa for tiden, så kontante formuer bliver hastigt udhulet. Modsvaret er at placere sine midler i kvalitetsaktier og sprede sine risici. Det kan Formue- & Investeringspleje hjælpe alle dyrlæger med.

Økonomien i Europa er under pres, og en kraftigt stigende inflation gennem det sidste års tid har fået priserne på eksempelvis fødevarer og forskellige råmaterialer til at stryge mod himlen.

Heldigvis er kurven ved at flade ud, men inflationen i eurozonen befinder sig stadig i niveauet omkring syv procent, hvilket er historisk højt sammenlignet med normalen – altså i tiden før coronapandemien – som var i omegnen af én procent.

Det har selvsagt konsekvenser, ikke kun for erhvervslivets muligheder, men også for den enkelte borger, der ikke alene kan se sin købekraft dale, men også må være modvilligt vidne til en opsparing eller pensionsordning, der bliver udhulet.

Har man eksempelvis penge stående på en ordinær lønkonto med kun ganske få procent i rente, så bliver værdien af en sådan opsparing forringet på nærmest daglig basis.

Fra Formue- & Investeringsplejes side vil anbefalingen være, at man får set på sine investeringer og handlet derefter. En god måde at imødegå inflationsstigningen på er at placere sine midler i aktier og helst i kvalitetsselskaber, som har det, vi kalder pricing power.

Det betyder, kort fortalt, at de er i stand til at hæve deres egne produktpriser i takt med, at deres omkostninger stiger, uden at de nødvendigvis mister markedsandele eller bliver truet på likviditeten.

 

Overvej din risikoprofil

Fornuftige og langsigtede investeringer af denne type er med til at sikre, at man kan bevare eller endda styrke sin fremtidige købekraft, og netop derfor er tiden lige nu moden til at man får set på sin portefølje og foretaget de nødvendige justeringer, eksempelvis væk fra kontanter.

Præcis det kan Formue- & Investeringspleje hjælpe med. Vi har mange års erfaring med at gennemgå vores kunders investeringer og ruste dem bedst muligt til fremtiden, eksempelvis via konsolideringer i tider med høj inflation som nu.

Udover investeringer i værdipapirer har mange dyrlæger også midlet bundet i dels deres klinikker, og dels forskellige pensionsordninger, som man ligeledes bør tage aktiv stilling til og forvalte bedst muligt.

Konkret bør man overveje, om man har den rette risikoprofil set i forhold til den samlede økonomi, der er i spil for den enkelte. Har man eksempelvis en større friværdi bundet op i klinikken, så har man en god buffer, der giver lidt mere spillerum og tillader en lidt højere risiko.

Det er således det samlede billede, der tæller, og med en friværdi der gør, at aktiebeholdningen er en mindre andel af den samlede formue, end man måske troede, kan man lægge en mere præcis langsigtet plan for sine investeringer.

Med et overblik over sine ønsker og formue kan man – med vores hjælp – få lagt en investeringsstrategi, der afspejler den risiko, man både økonomisk og mentalt gerne vil løbe, og som man derefter kan få ført ud i livet i det rette tempo.

Det er vores vurdering, at inflationspresset bør være aftagende…

Kvartalsrapport Q1 2023Fogi.dk - nyheder

Vores kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 er udgivet, og igen er det spændende læsning om kvartales gang, der giver stof til eftertanke for årets kommende, finansielle udvikling.

»Med vores forkærlighed for kvalitetsselskaber, og lav kreditrisiko på obligationsinvesteringerne, vurderes vore investeringer at være godt rustet til både at kunne skabe et godt langsigtet afkast og imødegå eventuelle kortsigtede udfordringer.«

Ordene er fra partner og investeringschef, Johnny Madsen, der vanen tro har fordybet sig i det seneste kvartals forløb på det internationale, finansielle marked for inflation og investering. Grundlæggende er Johnny Madsens syn på både det forgangne kvartal og resten af året præget af, at der generelt har hersket positive vinde på de finansielle markeder.

En fortrøstningsfuld kvartalsrapport

Dette til trods for udfordringer i banksektoren i USA, der i starten af året gav anledning til bekymringer i forbindelse med store risici på obligationsinvesteringer. Heldigvis har vi undgået en systemisk bankkrise, og kimen i denne kvartalsrapport lyder derfor fortrøstningsfuldt, at:

»Det er vores vurdering, at inflationspresset bør være aftagende, og der er gode muligheder for, at OECD’s prognose omkring inflationsudviklingen er for pessimistisk. […] Hvis inflationsdata for april viser et pænt aftagende inflationsniveau i kombination med, at kerneinflationen også falder, er der mulighed for, at ECB enten helt kan stoppe med at hæve renten yderligere, eller de kan nøjes med at lave en renteforhøjelse på 0,25%-point […]. Hvis dette bliver tilfældet, bør det være understøttende for udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af 2023.«

En fordel for F&I-kunder

Heldigt for os – og vores kunder – er det, at kvalitetsselskaber med en god forretningsmodel, en høj forudsigelighed af cash flow og en lav gældsandel vil være godt rustet til at imødegå potentielle, kommende udfordringer på de økonomiske markeder. Og for nogle selskaber vil det endda være tilfældet, at de kommer styrket ud af krisen. Det er netop denne typer selskaber, der er karakteriserende for vores investeringer.

Læs hele kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 lige her.

Spredning er (stadig) dyrlægers redning

Spredning er stadig dyrlægers redningFogi.dk - nyheder

Én af de vigtigste læresætninger for Formue- & Investeringspleje er ’spredning er redning’ med henvisning til, at en godt spredt portefølje giver større sikkerhed for investoren, eksempelvis i tider som nu, hvor inflationen er høj og aktiemarkedet usikkert. Det gælder i høj grad også for dyrlægerne.

Selvom Danmark også i 2023 er et sikkert og stabilt land, så skal vi ikke ret langt ud i verden, før det samme langt fra er tilfældet. Her tænker jeg først og fremmest på krigen i Ukraine, der i nu et år har skabt ødelæggelser og massive tab i landet, og som har sendt chokbølger gennem resten af Europa.

Den medfølgende energikrise, den høje inflation, et vigende boligmarked og flere andre faktorer bidrager for tiden til et usikkert finansielt klima herhjemme, som alle investorer bør være særdeles opmærksomme på – uanset størrelsen på deres porteføljer.

I Formue- og Investeringspleje har vi i mange år arbejdet efter devisen ’spredning er redning’, hvor omdrejningspunktet er at skabe en bred og dyb pulje af investeringer, så den enkelte formueindehaver er bedst muligt sikret mod pludselige fald i diverse brancher og industrier.

Det råd gælder naturligvis også de dyrlæger og klinikejere, der gerne vil skabe det bedst mulige fundament for fremtiden, hvad enten det er flere år på arbejdsmarkedet, et salg/ejerskifte eller måske pensionen.

Helt centralt i den sammenhæng er det, at man ser på sin formue som en helhed og arbejder med et langsigtet perspektiv. Med en tidshorisont på minimum fem til syv år og en aktieportefølje fordelt i sunde og veldrevne virksomheder har det historisk vist sig, at man som investor kommer gennem selv de værste kriser.

Det lange perspektiv kræver naturligvis en samlet plan, for som investor er der mange håndtag, man kan dreje på i sin økonomi. Det kan være pensionsopsparinger og -udbetalinger, skatte- og boligforhold, optimering på tværs af forskellige skattemiljøer og generationsskifte.

Der kan eksempelvis være mange penge at spare alene i at aktivere de opsparede midler i den rigtige rækkefølge. Vores råd er derfor, at du som udgangspunkt for en investering skal have likvide aktiver – for eksempel realkreditobligationer eller kontanter – svarende til de næste fem års privatforbrug.

Det betyder, at du ikke bliver nødt til at sælge aktier på en dårlig dag. Og det giver dig ro i maven til at kunne tænke langsigtet med den øvrige del af dine investeringer.

Det gælder i øvrigt også, når det kommer til opkøb. Helt generelt er det nemlig vigtigt ikke at blive forblændet af positive eller negative begivenheder på den korte bane. Det handler om at se de langsigtede perspektiver og ikke købe eller sælge på gårsdagens nyheder.

Økonomien skal nok komme igen

Som nævnt viser historien os, at både korte og længere kriser har en ende, senest eksemplificeret ved coronapandemien, som måske ikke er overstået, men som heller ikke en nødsituation mere, i hvert fald ikke i en europæisk kontekst.

Det er ukrainekrigen til gengæld, men selv den får også en ende og trods de store udsving i verdensøkonomien, vi har set gennem den seneste tid, så vil aktiemarkedet også denne gang ”komme igen” – ligesom det altid har gjort.

Det er derfor, du skal sprede dine aktieinvesteringer ud på flere selskaber i flere forskellige brancher, så du derved kan modstå selv de værste storme. Stigninger og dyk kommer typisk i korte og kraftige ryk, og der kan være store udsving fra år til år, men over en periode udligner det ofte sig selv.

Når de store produktionsvirksomheder har været presset i den seneste tid, skyldes det ofte huller i de langstrakte og komplekse forsyningskæder. Det ved jeg, at mange dyrlæger og klinikker selv har kunnet mærke, når diverse produkter har manglet på hylderne – eller priserne er skudt i vejret.

For at mindske sårbarheden i fremtidige kriser vil vi derfor se virksomheder, der vælger at have flere leverandører fra flere geografiske områder. Leverandører som opbygger større lagerbeholdninger og tilretter produktionen, så den rykker tættere på forbrugerne.

I samfundet som helhed, og i investeringskredse verden over, er der et stadig stigende fokus på ansvarlig drift og virksomheder med et større formål end ”kun” profit til aktionærerne. De virksomheder og selskaber, der prioriterer bæredygtighed med fokus på klima, sundhed og miljø højt, er også dem, der kommer styrket ud af krisen.

Det gode råd er, at man skal få lavet en økonomisk plan og en investeringsmæssig profil ud fra denne, som giver overblik og tryghed. Derefter kan man sammensætte en portefølje af obligationer, som kan dække det kortsigtede likviditetsbehov og en langsigtet aktieportefølje i kvalitetsselskaber, der kan give et godt afkast.

Det hjælper vi dig gerne med, for husk: Spredning er redning.

Kontakt Lars Bligaard hos Formue- & Investeringspleje
lb@fogi.dk
+45 4630 4070

Vi er i dag en af landets førende uvildige kapitalforvaltere med varetagelse af en portefølje på omkring fem milliarder kroner for selskaber, fonde og private. Med afdelinger i både Roskilde og Aalborg – og rådgivning af kunder i hele Danmark – er vi også til stede i dit nærområde, så tøv ikke med at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder.

Siden 2020 har vi været en del af den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & Partners, der i en årrække har drevet Wealth Management i Sverige og Norge.

Det er svært at spå om fremtiden

Kvartalsrapport_Q1_2023Fogi.dk - nyheder

Formue- & Investeringsplejes kvartalsrapport for 4. kvartal af 2022 er udgivet, og som altid giver årets gang stof til tanke og refleksion for året, der kommer.

»2022 har været det mest udfordrende investeringsmæssige år siden Finanskrisen i 2008.«

Sådan lyder indledningen i årets sidste kvartalsrapport for 2022, der er skrevet af partner og investeringschef Johnny Madsen. Det lyder som fortrøstningsløse ord, der beskriver et udfordrende år på aktiemarkedet i hele verden. Men selvom den indledende bemærkning kunne give anledning til at virke lettere opgivende, er Johnny Madsen det ikke.

For selvom det altid er svært at spå om fremtiden og vurdere, hvordan den kortsigtede økonomiske udvikling vil blive – især taget de mange, nuværende usikkerhedsmomenter i betragtning –, udtaler han, at:

»[…] Investorerne kan dog glæde sig over, at det nu igen er muligt at opnå positive forventede afkast på ens obligationsinvesteringer, og kvalitetsselskaber skal fortsat nok give et attraktivt langsigtet afkast. Tiden arbejder som altid for den tålmodige investor, som har en godt spredt investeringsportefølje.«

Forventninger til 2023

Det vigtigste element i Johnny Madsens forudsigelser og forventninger til aktiemarkedets udvikling i 2023 er centralbankernes evne til at få inflationen ned. For ingen centralbanker er interesserede i at forsage dybe, økonomiske kriser for deres respektive lande, men en kortvarig, økonomisk tilbagegang vil sandsynligvis accepteres. Johnny Madsen understreger, at det ikke bliver en let opgave for centralbankerne – for uanset velviljen, er verdenssamfundet – og især aktiemarkedet – påvirket af forhøjet risici. Det indebærer blandt andet krigen mellem Ukraine og Rusland og stigende Corona-smitte.

»Hvorvidt de indkomne inflationsdata allerede er stærke nok til, at centralbankerne undlader at hæve renten på mødet primo februar er nok tvivlsomt, men det vil ikke overraske os, hvis dette så bliver den sidste renteforhøjelse i denne omgang. Hvis dette holder stik, vil det være understøttende for en positiv udvikling på de finansielle markeder i 2023.«

Det er ordene fra Johnny Madsen, partner og investeringschef hos Formue- & Investeringspleje, i årets fjerde og sidste kvartalsrapport for 2022.

Læs den fulde Q4 kvartalsrapport lige her.

Kriser skaber nye muligheder

Kvartalsrapport for Q3 2022Fogi.dk - nyheder

Formue- & Investeringsplejes kvartalsrapport for 3. kvartal af 2022 er netop udgivet, og det kan – og bør – give anledning til refleksion over egen formue og investeringer.

»Kriser skaber nye muligheder og er ofte med til at sikre en mere effektiv, økonomisk fremgang, når den økonomiske udvikling vender igen. Dette glemmer man ofte, når man står midt i krisen.«

Ordene kommer fra partner og investeringschef, Johnny Madsen, der i rapporten giver sit besyv og nogle opmuntrende ord med på vejen til alle, der i disse krisetider måtte være bekymrede for sin formue og investeringer – både nu og fremover.

Selvom kvartalet indledningsvist bød på et pænt fald i renter og store stigninger på aktiekurserne, og udviklingen så ud til at gå fra slemt til værre, så er det ikke uden en vis fortrøstning, at vi går ind i 4. kvartal af 2022.

I kvartalsrapporten er det emner som inflationsudvikling, prissætning på aktiemarkedet, ubalance i forsyningskæder, stigende energipriser, renteudvikling, verdensøkonomiens vækst, krigen i Ukraine, og meget mere, der er sat på spidsen.

Især de kraftige stigninger i energipriserne ligger mange på sinde, men ”Kriser skaber nye muligheder […]”, og den stigende effektivisering og søgen efter alternative energiformer er en positiv udvikling i både det økonomiske og klimamæssige perspektiv.

Hvornår vender det igen?

Tid og tålmodighed er altid nøgleord, når det relaterer sig til aktiemarkedet.

Vi har tidligere bedyret, at det bedste råd er at tænke langsigtet og se sine investeringer over en tidshorisont på minimum fem år. Vi så det i Finanskrisen, og vi så det senest, da aktiemarkedet styrtdykkede som følge af Covid-19. Begge gange rettede markedet sig igen.

»Når der sker uventede kursbevægelser, kan der opstå muligheder for at omlægge sin portefølje til bedre investeringer, men det kan også være, at det langsigtet er mest fordelagtigt at fastholde den nuværende portefølje.«

Efter analysen af tredje kvartal har vores vurdering – og vores rådgivning herefter – været, at det er mest fordelagtigt at omlægge noget af sin obligationsportefølje til obligationer med højere rente og løbetid, som er modsat aktieinvesteringer, som vi anbefaler at fastholde fortsat.

Alting er midlertidigt

I forlængelse af eksemplificeringen med henholdsvis Finanskrisen og Covid-19’s respektive påvirkninger på aktiemarkedet – og aktiemarkedets efterfølgende tilretning – er det i det afsluttende moment vigtigt at påpege det fortrøstningsfulde element i at kigge på aktiemarkedet i et historisk perspektiv: Verden har tendens til at bevæge sig fremad, og kriser er heldigvis kun midlertidige.

Og hertil skal vores motto bringes på bane: Spredning er redning. For selvom det er svært at spå om fremtiden midt i ulyksalige omstændigheder, så er fastholdelsen af en god, spredt portefølje af kvalitetsaktiver med til at sikre, at man som investor fortsat sikres et attraktivt, langsigtet afkast.

Hele kvartalsrapporten for Q3 af 2022 findes her.

Spredning i investeringer er redning

Fogi.dk arkivfotoFogi.dk - nyheder

At købe og sælge aktier er ikke et spil. Det er et håndværk, og det er vigtigt at tænke langsigtet.

Går du efter de hurtige gevinster, er der – groft sagt – større chancer på et casino eller ved at prøve lykken på andre spillemarkeder!

Handel med aktier skal betragtes som en langsigtet investering, og 30 år på aktiemarkedet har givet mig mange erfaringer – gode såvel som dårlige. En af konklusionerne er, at hurtige gevinster, held og hype ikke giver værdi i længden, selv om man aldrig bliver færdig med at lære om aktiemarkedet. Der findes nemlig ikke en facitliste at gå efter, og det vil altid være en evig diskussion om, hvad der er rigtigt og forkert.

Tid og tålmodighed betaler sig

Det handler om tiden, du er i markedet, og ikke tidspunktet, du rammer markedet på. Med andre ord: Der er større risiko for at gå glip af en gevinst ved at være ude af aktiemarkedet end at være en del af det!

Forklaringen er, at afkast på aktier ofte kommer i ryk og stiger over tid. Derfor handler det om at være en del af markedet kontinuerligt. Er du ude af markedet på det forkerte tidspunkt, risikerer du at få elendigt afkast. Af den årsag er det en dårlig strategi at hoppe ind og ud hele tiden. Derimod skal du blive i markedet og kun lave ændringer i din portefølje, hvis der sker noget radikalt i din egen situation eller i de selskaber, du har investeret i.

Derfor er det bedste råd: Tænk langsigtet og se investeringen over en tidshorisont på minimum fem år. Årsagen er, at der på den korte bane kan ske store udsving i aktiemarkedet. I foråret 2020 styrtdykkede aktiemarkedet med historisk kraft som følge af COVID-19. Mange aktieindeks faldt med op 30-35 procent, men et år efter har aktiemarkederne sat kurs mod nye kurstoppe.

Et andet eksempelvis er Finanskrisen, hvor der også skete betragtelige fald på kort tid, men markedet rettede sig igen.

Spredning er redning

Hos Formue- og Investeringspleje har vi et motto: Spredning er redning. Det er vigtigt ikke kun at satse på ét område, men sprede investeringerne. Investeringerne kan også omfatte ejendomme eller obligationer, for med en spredning er risikoen også spredt ud over flere markeder. Det er risikabelt at placere alle midler i samme selskab eller samme branche.

Derfor er det vigtigt at kigge ind i flere brancher og flere markeder, og hvis du bevæger dig ud på investeringsmarkedet for første gang, er muligheden også at vælge investeringsforeninger, hvor du både kan vælge aktive eller passive investeringsfonde.

Førende virksomheder med robuste forretningsmodeller

Udgangspunktet for en god investering er at vælge et ”kvalitetsselskab”. Det er en virksomhed med en gennemprøvet forretningsmodel og en robust økonomi – gerne med lav gældsandel.

Desuden er det en god idé at gå efter virksomheder, der er ledende i deres branche eller har potentiale til at blive det. Endelig handler det også om, hvorvidt virksomheden er dygtigt ledet, laver strategiske opkøb på de rigtige tidspunkter og udlodder overskydende kapital som udbytte til aktionærerne.

Værdien af et ”kvalitetsselskab” har endnu engang vist sig tydelig under COVID-19. Det er de virksomheder, der har klaret sig bedst og været fantastiske til at styre igennem og tjene penge ved at omstille eller tilpasse forretningen. Det er også den type virksomhed, der har musklerne til at lave strategiske opkøb, når tidspunktet og priserne er de rigtige.

Prioriter danske aktier

Danske aktier må gerne fylde i en portefølje, selv om de kun udgør omkring halvanden procent af verdensindekset og fra tid til anden får skyld for at være for højt prissat. Mange danske aktier er reelt globale aktier og er også prissat i et globalt perspektiv. Det gælder virksomheder som Novo Nordisk, Coloplast, Mærsk og Vestas – eksempler på globale selskaber med domicil i Danmark, selv om størstedelen af omsætningen hentes uden for Danmark.

Mange af de største danske selskaber har en pæn andel af udenlandske investorer. De køber ikke danske aktier for at støtte Danmark, men fordi det er nogle sunde og dygtigt ledet selskaber, som har leveret gode afkast.

 

Hvor mange forskellige aktier skal være i porteføljen?

Hvor mange forskellige aktier skal porteføljen sammensættes af, er også et vigtigt spørgsmål at tage stilling til. I det lys er det igen vigtigt at sprede investeringerne og dermed mindske risikoen for tab ved pludselige nedture.

En måde at få svar på spørgsmålet er at lade sig inspirere af nogle af de aktivt forvaltede investeringsforeninger, hvor mange af dem som minimum har en portefølje med 25-30 forskellige aktier.

 

Hvad sparet er tjent

Omkostningerne er også et vigtigt punkt at holde øje med, når du køber og sælger aktier. Kurtagen er det gebyr, du betaler, når du handler, og derfor skal du være opmærksom på handelsomkostningerne. Køber du eksempelvis en aktie i Novo Nordisk med en minimumskurtage på 100 kroner, er det pludselig en stor del af aktiens pris, du betaler i omkostninger. Er kurtagen derimod kun på en kvart procent af kursværdien og der ikke er en minimumskurtage, kan du i princippet købe lige så få aktier, som du vil.

God investeringslyst!